SELAMAT DATANG KE BLOG PKG PELABUHAN KLANG...

Bahagian Pusat Sumber

PROSES TEKNIK BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGENALAN
Semua bahan ( buku dan bukan buku ) di Pusat Sumber Sekolah perlu diproses supaya dapat diedarkan untuk penggunaan dengan mudah dan cepat.  Kerja memproses teknik bahan perlu dirancang dengan teliti supaya penyediaan bahan buku dapat dijalankan dengan cara yang berkesan tanpa membazir masa dan tenaga.

PROSES TEKNIK BAHAN BUKU

A. Bahan buku di Pusat Sumber dibahagikan kepada tiga kumpulan:-
a. Buku rujukan
b. Buku ‘red spot’
c. Buku pinjaman

Buku Rujukan
a.  Disusun pada rak “ Bahagian Rujukan “
b. Tidak boleh dipinjam.  Oleh sebab itu buku rujukan tiada kad buku dan slip tarikh pulang.
c.  Buku rujukan ditandakan dengan huruf “R” pada label tulang buku.

Buku Red Spot
a.  Disusun pada rak “Red Spot”
b.  Tempoh pinjaman buku red spot adalah terhad
c.  Tiada kad buku dan slip tarikh pulang
d.  Buku red spot ditandakan merah pada bahagian tulang buku.

Buku Pinjaman
a.  Disusun pada rak pinjaman
b.  Pinjaman buku dalam masa yang ditetapkan
c.  Dilengkapkan dengan kad buku dan slip tarikh pulang. 

PROSES TEKNIK BAHAN BUKU

A. BAHAN –BAHAN YANG DIPERLUKAN
a. Poket buku
b. Kad buku
c. Slip tarikh pulang
d. Label buku
e. Transparent tape
f. Stamp pad
g. Rubber stamp   (  cop hak milik dan cop perolehan )

B. SEMAK KEADAAN FIZIKAL BUKU
a. Semak borang pesanan dengan buku yang diterima
b. Pastikan buku yang diterima dalam keadaan sempurna

 

 

C. COP HAK MILIK
a. bahagian luar buku
b. muka surat rahsia
c. muka surat terakhir

 
 
  
D. COP PEROLEHAN
a. dicop pada muka surat judul
b. isikan butiran dengan lengkap


 

E. REKOD PEROLEHAN
a. Isikan butir-butir buku dalam Buku Rekod Perolehan.

F. KAD BUKU
a.  penuhkan butiran pada kad buku dengan ukuran yang 
betul. ( Rujuk Rajah 5 )
G.  POKET BUKU
a.  Isikan butiran pada poket buku ( Rujuk Rajah 6 )

PENGURUSAN
1. Carta Organisasi
- Jawatankuasa Induk

-Jawatankuasa Kerja
- Tugas-tugas Jawatankuasa
1. Carta Jadual Tugas AJK
2. Carta Jadual Waktu Penggunaan
3. Carta Peraturan PSS
4. Fail Mesyuarat
5. Rekod/Stok/Jadual


FAIL KUASA

PROSEDUR PENYEDIAAN FAIL KUASA
- Mendapatkan kelulusan dari JK Induk PSS.
- Memaklumkan kepada semua guru melalui mesyuarat.
- Mengurus PSS.

KANDUNGAN FAIL KUASA
Bab 1: Pengenalan kepada Fail Kuasa Pusat Sumber Sekolah
1.1 Pendahuluan
1.2 Tujuan
1.3 Isi Kandungan
1.4 Prosedur Pindaan

Bab 2: Maklumat Pusat Sumber Sekolah
2.1 Sejarah Penubuhan PSS
2.2 Lokasi PSS (Pelan)
2.3 Visi PSS
2.4 Misi PSS
2.5 Piagam PSS
2.6 Matlamat PSS
2.7 Objektif PSS
2.8 Fungsi dan Peranan PSS

Bab 3: Jawatankuasa Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
3.1 Jawatankuasa Induk PSS (Struktur Organisasi & Senarai Tugas)
3.2 Jawatankuasa Kerja PSS (Struktur Organisasi & Senarai Tugas)
* Senarai nama AJK boleh dimasukkan

Bab 4: Pengawas Pusat Sumber Sekolah
4.1 Badan Pengawas PSS (Struktur Organisasi)
4.2 Kriteria memilih Pengawas PSS (Borang Kebenaran & Surat Lantikan)
4.3 Senarai Tugas Pengawas PSS

Bab 5: Peraturan Pusat Sumber Sekolah
5.1 Peraturan Am
5.2 Peraturan Khusus
5.3 Peraturan Penggunaan Alat/Ruang
5.4 Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Bahan/Alat

Bab 6: Pengurusan & Pentadbiran Pusat Sumber Sekolah
6.1 Pengurusan Sistem Fail PSS
6.2 Format Rekod Penggunaan, Rekod Pinjaman dan Pemulangan
6.3 Rancangan Tahunan PSS
6.4 Laporan PSS (Bulanan & Tahunan)
6.5 Manual Prosedur Kerja (MPK)
6.6 Fail Meja (FM)
6.7 Rancangan Pembangunan PSS
6.8 Dokumentasi

 Bab 7: Koleksi Bahan Pusat Sumber Sekolah
7.1 Dasar Permilihan Buku dan Bahan Bukan Buku
7.2 Prosedur Koleksi Buku dan Bahan Bukan Buku (Jenis, Nisbah, Bahasa)
7.3 Proses Pemilihan dan Pemerolehan Bahan/Alat
7.4 Kriteria Pemilihan dan Pemerolehan Bahan/Alat
7.5 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Koleksi PSS

Bab 8: Kewangan Pusat Sumber Sekolah
8.1 Punca Kewangan
8.2 Anggaran Perbelanjaan
8.3 Laporan Kewangan
8.4 Prosedur Kewangan

Bab 9: Organisasi Bahan Pusat Sumber Sekolah
9.1 Pengkelasan
9.2 Proses Teknik
9.3 Rekod-rekod Perolehan
9.4 Katalog
9.5 Lokasi dan Penyusunan

Bab 10: Aktiviti Pusat Sumber Sekolah
10.1 Mesyuarat
10.2 Kursus/Bengkel
10.3 Pertandingan
10.4 Program Perkembangan Staf
10.5 Minggu PSS
10.6 Promosi PSS
10.7 Aktiviti Galakguna PSS
10.8 Program Bacaan

Bab 11: Stok dan Inventori Pusat Sumber Sekolah
11.1 Penggunaan Kew 312, 313, & 314
11.2 Penyenggaraan
11.3 Semakan Stok (Buku, Bahan Bukan Buku, Perabot & Peralatan)
11.4 Daftar Pergerakan Harta Modal Dan Inventori

Bab 12: Sirkulasi / Edaran Bahan Pusat Sumber Sekolah
12.1 Sistem Sirkulasi
12.2 Kad Keahlian
12.3 Pinjaman Berkelompok

Bab 13: Perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah
13.1 Jenis-jenis Perkhidmatan
13.2 Waktu Perkhidmatan

Bab 14: Automasi Pusat Sumber Sekolah
14.1 Sistem Yang Digunakan
14.2 Menu Utama